Duży Shintaro Katsu

Hanzo the Razor (o co biega) :

John Carpenter: